Algemene Leden Vergadering (ALV)

Wij als vereniging houden ieder jaar in het eerste kwartaal de Algemene Ledenvergadering. De afgelopen 3 jaar is dit in het d’Oultremontcollege geweest. Maar helaas door corona hebben we moeten besluiten om het deze keer helaas online te doen.

Maar wat is een ALV?

De leden van een vereniging bepalen voor de vereniging het beleid en activiteiten voor de komende periode. De leden hebben in principe alle bevoegdheden die niet door de wet zijn bepaald, of zijn opgedragen aan het bestuur of commissies. Dit laatste moet dan wel in de statuten zijn beschreven. Omdat het ondoenlijk is leden dagelijks te raadplegen over allerlei dagelijkse zaken of uitgaven, wordt een bestuur samengesteld. Dit gebeurt tijdens de Algemene Leden Vergadering (ALV).

De ALV heeft het laatste woord over de inhoud van de statuten en ook alleen de ALV kan besluiten de vereniging te ontbinden. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging en heeft eigen taken en verantwoordelijkheden. De ALV mag dus niet besturen. Wel kan de ALV, wanneer zij het niet eens is met het gevoerde beleid, aan de bestuurders ontslag verlenen.

Tot de bevoegdheid van de ALV behoren in de volgende zaken:

  1. Wijziging van de statuten
  2. Benoemen en afzetten bestuurders
  3. Goedkeuring van de begroting en de jaarrekening
  4. Het uitsluiten van een lid

 

In de statuten kan worden vastgesteld dat bepaalde taken en bevoegdheden door de ALV worden uitbesteed aan andere commissies. Als volgens de statuten commissies in het leven geroepen kunnen worden, wordt de macht van de ALV enigszins beperkt. Zo kan het zijn dat er een geschillencommissie wordt ingesteld of een commissie voor beroep bij ontzetting uit het lidmaatschap.

Notulen 2020

Download hier de notulen van de vorige ALV.

Presentatie 2020

Download hier de presentatie van de vorige ALV.

Jaarverslag 2020

Download hier het jaarverslag.

Jaarplan 2021

Download hier het jaarplan.

Hoe werkt een online ALV?

Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft in de Corona Spoedwet aangegeven dat ten tijden de spoedwet van kracht is het mogelijk is voor verenigingen om de Algemene Ledenvergadering digitaal te houden. Wij als vereniging hebben dit besproken in de bestuursvergadering (van 23 oktober 2020) en zijn met allen akkoord gegaan voor een digitale Algemene Ledenvergadering. Hoe dit eruit gaat zien en werken zijn we op dit moment aan het uitzoeken. Op deze pagina vindt u alle informatie.

ALV gaat online

Door de corona maatregelen en het aantal besmettingen vinden wij als bestuur dat we de Algemene Ledenvergadering digitaal moeten gaan houden. Dit houdt in dat we vooraf de stemmen en vragen ophalen en deze in een live stream (live uitzending via YouTube) gaan...