Naam en zetel

Artikel 1

 1. De vereniging draagt de naam: Buurtvereniging Dillenburg.
 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Heusden.

Doel

Artikel 2

 1. Het doel van de vereniging is het contact tussen de buurtbewoners en
  bedrijven te bevorderen en de gemeenschappelijke belangen van de
  leden te behartigen, teneinde de samenwerking en saamhorigheid van
  de buurtbewoners in de buurt “Dillenburg” te Drunen te bevorderen.
 2. Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door het -doen- organiseren
  van diverse activiteiten voor en met de buurtbewoners en bedrijven en
  de buurtbewoners en bedrijven als geheel te vertegenwoordigen met
  betrekking tot zaken die de (gemeenschappelijke) leefomgeving
  betreffen.

Duur en boekjaar

Artikel 3

 1. De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.
 2. Het boekjaar van de vereniging is het kalenderjaar.

Lidmaatschap

Artikel 4

 1. De vereniging kent gewone leden en gezinsleden. Gezinsleden zijn zij
  die volgens het bevolkingsregister op hetzelfde adres staan
  ingeschreven en van wie er tenminste één meerderjarig is. Gewone
  leden zijn zij die geen gezinslid zijn. Een gezinslid die ophoudt gezinslid
  te zijn wordt automatisch gewoon lid.

  Gewone leden en gezinsleden worden hier aangeduid als lid of leden,
  tenzij anders is vermeld.
 2. Leden zijn zij die zich schriftelijk als lid bij het bestuur hebben
  aangemeld en door het bestuur als lid zijn toegelaten. Hiervan blijkt uit
  een door het bestuur afgegeven verklaring.
  Ingeval van niet-toelating door het bestuur kan de algemene
  ledenvergadering alsnog tot toelating besluiten.
 3. Het lidmaatschap is persoonlijk en kan niet worden overgedragen of
  door erfopvolging worden verkregen.
 4. Voor het lidmaatschap van de vereniging komen slechts natuurlijke
  personen in aanmerking, die tevens woonachtig zijn in de buurt van
  Park Dillenburg in Drunen of natuurlijke of rechtspersonen die een
  bedrijf uitoefenen in bedoelde buurt.

Artikel 5

 1. Het lidmaatschap eindigt:
  a. door de dood van het lid; b. door opzegging door het lid; c. door opzegging door de vereniging; d. door ontzetting; e. door het niet meer voldoen aan het in artikel 4 lid 4 bepaalde.
 2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden
  tegen het einde van een kwartaal van een boekjaar. Zij geschiedt
  schriftelijk aan het bestuur met inachtneming van een
  opzeggingstermijn van ten minste twee weken.
  Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgevonden, loopt het
  lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende kwartaal van het
  boekjaar.

  Het lidmaatschap eindigt onmiddellijk: a. indien redelijkerwijs van het lid niet gevergd kan worden het
  lidmaatschap te laten voortduren; b. binnen een maand nadat een besluit waarbij de rechten van de
  leden zijn beperkt of hun verplichtingen zijn verzwaard, aan een lid bekend is geworden of medegedeeld (tenzij het betreft een wijziging van de geldelijke rechten en verplichtingen); c. indien het lid niet langer voldoet aan het in artikel 4 lid 4 van de statuten bepaalde; d. binnen een maand nadat een lid een besluit is meegedeeld tot omzetting van de vereniging in een andere rechtsvorm of tot fusie.
 3. Opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging kan tegen het
  einde van het lopende kwartaal van een boekjaar door het bestuur
  worden gedaan:
 • wanneer een lid, na daartoe bij herhaling schriftelijk te zijn
  aangemaand, op één maand voor het einde van het lopende tijdvak
  niet volledig aan zijn geldelijke verplichtingen jegens de vereniging
  over het lopende tijdvak heeft voldaan;
 • wanneer het lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten die
  op dat moment door de statuten voor het lidmaatschap worden
  gesteld. De opzeggingstermijn is ten minste twee weken.
  Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgevonden, loopt het
  lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende kwartaal van een
  boekjaar.
  De opzegging kan evenwel onmiddellijke beëindiging van het
  lidmaatschap tot gevolg hebben, wanneer redelijkerwijs van de
  vereniging niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten
  voortduren.
  De opzegging geschiedt steeds schriftelijk met opgave van de redenen.
 1. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken
  wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van
  de vereniging handelt of wanneer het lid de vereniging op onredelijke
  wijze benadeelt. Zij geschiedt door het bestuur, dat het lid zo spoedig
  mogelijk van het besluit in kennis stelt, met opgave van de redenen.
  Het betrokken lid is bevoegd binnen één maand na de ontvangst van de
  kennisgeving in beroep te gaan bij de algemene ledenvergadering.
  Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid
  geschorst. Een geschorst lid heeft geen stemrecht en mag niet
  deelnemen aan de door de vereniging georganiseerde activiteiten.
 2. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt, blijft de
  jaarlijkse bijdrage voor het geheel door het lid verschuldigd, tenzij het
  bestuur anders beslist.

Donateurs

Artikel 6

 1. Donateurs zijn zij, die door het bestuur als donateur zijn toegelaten.
  Het bestuur is bevoegd het donateurschap door schriftelijke opzegging
  te beëindigen.
 2. Donateurs zijn verplicht jaarlijks aan de vereniging een geldelijke
  bijdrage te verlenen, waarvan de minimale omvang door de algemene
  ledenvergadering wordt vastgesteld.
 3. Donateurs hebben uitsluitend het recht om de algemene
  ledenvergadering bij te wonen. Zij hebben daarin geen stemrecht, maar
  wel het recht om het woord te voeren.

Contributies

Artikel 7

Ieder lid is een contributie verschuldigd. De hoogte van de contributie en
het tijdvak waarover deze geheven wordt, wordt vastgesteld door de
algemene ledenvergadering.

Bestuur

Artikel 8

 1. Het bestuur bestaat uit ten minste drie (3) natuurlijke personen, die uit
  hun midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester
  aanwijzen.
 2. De bestuursleden worden door de algemene ledenvergadering benoemd
  uit de leden van de vereniging. Indien rechtspersonen lid zijn kunnen
  ook bestuurders van zo’n rechtspersoon tot bestuurder worden
  benoemd. Tot bestuurslid kunnen niet worden benoemd die leden van
  de vereniging die de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt en/of
  diegenen die een zakelijk belang hebben bij de activiteiten van de
  vereniging.
  De algemene ledenvergadering stelt het aantal bestuursleden vast.
 3. Bestuursleden kunnen te allen tijde onder opgaaf van redenen door de
  algemene ledenvergadering worden geschorst en ontslagen. De
  algemene ledenvergadering besluit tot schorsing of ontslag met een
  meerderheid van twee/derde van de uitgebrachte stemmen.
 4. De schorsing eindigt wanneer de algemene ledenvergadering niet
  binnen drie maanden daarna tot ontslag heeft besloten. Het geschorste
  bestuurslid wordt in de gelegenheid gesteld zich in de algemene
  ledenvergadering te verantwoorden en kan zich daarbij door een
  raadsman doen bijstaan.
 5. Bestuursleden worden benoemd voor een periode van vier (4) jaar.
  Onder een jaar wordt te dezen verstaan de periode tussen twee
  opeenvolgende jaarlijkse algemene ledenvergaderingen. De
  bestuursleden treden af volgens een door het bestuur op te maken
  rooster. Een volgens het rooster aftredend bestuurslid is eenmaal
  aansluitend herbenoembaar.
 6. Indien het aantal bestuursleden beneden het in lid 1 vermelde
  minimum is gedaald, blijft het bestuur niettemin bevoegd. Het bestuur
  is verplicht zo spoedig mogelijk een algemene ledenvergadering te
  beleggen, waarin de voorziening in de vacature(s) aan de orde komt.
 7. De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.
  Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening
  van hun functie gemaakte kosten.
 8. Op de vergaderingen en de besluitvorming van het bestuur is het
  bepaalde in de artikelen 11 tot en met 14 zoveel mogelijk van
  toepassing.

Artikel 9

 1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging.
 2. Het bestuur is, met voorafgaande goedkeuring van de algemene
  ledenvergadering, bevoegd te besluiten tot het aangaan van
  overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding of bezwaring van
  registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de
  vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich
  voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld
  van een ander verbindt.

Artikel 10

 1. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging.
 2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee te samen
  handelende bestuursleden waarvan tenminste een is de voorzitter, de
  secretaris of de penningmeester.

Algemene ledenvergaderingen

Artikel 11

De algemene ledenvergaderingen worden gehouden in Drunen, gemeente
Heusden.

Artikel 12

 1. Toegang tot de algemene ledenvergadering hebben de leden en
  gezinsleden die niet geschorst zijn, de donateurs alsmede degenen, die
  daartoe door het bestuur en/of de algemene ledenvergadering zijn
  uitgenodigd. Een geschorst lid heeft toegang tot de vergadering waarin het besluit tot
  zijn schorsing wordt behandeld, en is bevoegd daarover dan het woord
  te voeren.
 2. Met uitzondering van een geschorst lid heeft ieder gewoon lid één stem
  en gezinsleden -van één gezin- samen één stem in de algemene
  ledenvergadering. Ieder stemgerechtigd lid kan aan een andere
  stemgerechtigde schriftelijk volmacht verlenen tot het uitbrengen van
  zijn stem. Een stemgerechtigde kan voor ten hoogste leden als
  gevolmachtigde optreden.
 3. Een eenstemmig besluit van alle stemgerechtigde leden, ook al zijn zij
  niet in vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur
  genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene
  ledenvergadering. Dit besluit kan ook schriftelijk tot stand komen.
 4. De voorzitter bepaalt de wijze waarop de stemmingen in de algemene
  ledenvergadering worden gehouden.
 5. Alle besluiten waaromtrent bij de wet of bij deze statuten geen grotere
  meerderheid is voorgeschreven, worden genomen bij volstrekte
  meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen
  over zaken is het voorstel verworpen. Staken de stemmen bij verkiezing
  van personen, dan beslist het lot. Indien bij verkiezing tussen meer dan
  twee personen door niemand een volstrekte meerderheid is verkregen,
  wordt herstemd tussen de twee personen, die het grootste aantal
  stemmen kregen, zo nodig na tussenstemming.

Artikel 13

 1. De algemene ledenvergaderingen worden geleid door de voorzitter of, bij
  diens afwezigheid, door het oudste aanwezige bestuurslid. Zijn geen
  bestuursleden aanwezig, dan voorziet de vergadering zelf in haar leiding.
 2. Het door de voorzitter ter algemene ledenvergadering uitgesproken
  oordeel omtrent de uitslag van een stemming, is beslissend. Het zelfde
  geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voorzover
  werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. Wordt
  echter onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de
  voorzitter de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming
  plaats, indien de meerderheid van de vergadering of, indien de
  oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een
  stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming
  vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
 3. Van het ter algemene ledenvergadering verhandelde worden notulen
  gehouden door de secretaris of door een door de voorzitter aangewezen
  persoon. Deze notulen worden in de zelfde of in de eerstvolgende algemene
  ledenvergadering vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter en
  de secretaris van die vergadering ondertekend.

Artikel 14

 1. Jaarlijks wordt ten minste één algemene ledenvergadering gehouden en
  wel binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, behoudens
  verlenging van deze termijn door de algemene ledenvergadering. In deze
  algemene ledenvergadering brengt het bestuur zijn jaarverslag uit over
  de gang van zaken in de vereniging en over het gevoerde beleid. Het legt
  de balans en de staat van baten en lasten met een toelichting ter
  goedkeuring aan de algemene ledenvergadering over. Deze stukken
  worden ondertekend door de bestuursleden; ontbreekt de
  ondertekening van een of meer hunner, dan wordt daarvan onder
  opgave van redenen melding gemaakt. Na verloop van de termijn kan
  ieder lid in rechte vorderen van de gezamenlijke bestuurders dat zij
  deze verplichtingen nakomen.
 2. Wordt omtrent de getrouwheid van de stukken bedoeld in het vorige lid
  aan de algemene ledenvergadering niet overgelegd een verklaring
  afkomstig van een accountant als bedoeld in artikel 2:393 lid 1 van het
  Burgerlijk Wetboek, dan benoemt de algemene ledenvergadering,
  jaarlijks, een commissie van ten minste twee leden die geen deel van
  het bestuur mogen uitmaken. Een lid van de vereniging kan maximaal
  twee opeenvolgende jaren deel uitmaken van de commissie.
 3. Het bestuur is verplicht aan de commissie ten behoeve van haar
  onderzoek alle door haar gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar
  desgewenst de kas en de waarden te tonen en inzage in de boeken en
  bescheiden van de vereniging te geven.
 4. De commissie onderzoekt de in lid 1 en lid 3 bedoelde stukken.
 5. Vergt dit onderzoek naar het oordeel van de commissie bijzondere
  boekhoudkundige kennis, dan kan zij zich op kosten van de vereniging
  door een deskundige doen bijstaan. De commissie brengt aan de
  algemene ledenvergadering verslag van haar bevindingen uit.

Artikel 15

 1. Algemene ledenvergaderingen worden door het bestuur bijeengeroepen
  zo dikwijls het dit wenselijk oordeelt of daartoe op grond van de wet
  verplicht is.
 2. Op schriftelijk verzoek van ten minste één/tiende gedeelte van de
  stemgerechtigde leden is het bestuur verplicht tot het bijeenroepen van
  een algemene ledenvergadering, te houden binnen vier weken na
  indiening van het verzoek. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt
  gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot de bijeenroeping van de
  algemene ledenvergadering overgaan op de wijze als in lid 3 bepaald of
  door middel van een advertentie in ten minste één in de gemeente
  Vlijmen veel gelezen dagblad. De verzoekers kunnen alsdan anderen
  dan bestuursleden belasten met de leiding van de vergadering en het
  opstellen van de notulen.
 3. De bijeenroeping van de algemene ledenvergadering geschiedt door
  schriftelijk mededeling aan de stemgerechtigden op een termijn van ten
  minste veertien dagen. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld.

Statutenwijziging

Artikel 16

 1. Wijziging van de statuten kan slechts plaatshebben door een besluit
  van de algemene ledenvergadering, waartoe is opgeroepen met de
  mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.
 2. Zij, die de oproeping tot de algemene ledenvergadering ter behandeling
  van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten
  minste veertien dagen voor de dag van de vergadering een afschrift van
  dat voorstel, waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen,
  op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na
  de afloop van de dag, waarop de vergadering werd gehouden.
 3. Tot wijziging van de statuten kan door de algemene ledenvergadering
  slechts worden besloten met een meerderheid van ten minste
  twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen.
 4. De statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een
  notariële akte is opgemaakt. Ieder van de bestuursleden is bevoegd de
  akte van statutenwijziging te doen verlijden.
 5. Het bepaalde in de leden 1 en 2 is niet van toepassing, indien in de
  algemene ledenvergadering alle stemgerechtigden aanwezig of
  vertegenwoordigd zijn en het besluit tot statutenwijziging met algemene
  stemmen wordt genomen.
 6. De bestuursleden zijn verplicht een authentiek afschrift van de akte
  van statutenwijziging en een volledige doorlopende tekst van de
  statuten, zoals deze na de wijziging luiden, neer te leggen ten kantore
  van het door de Kamer van Koophandel en Fabrieken gehouden
  register.

Ontbinding en vereffening

Artikel 17

 1. Het bepaalde in artikel 16 leden 1, 2, 3 en 5 is van overeenkomstige
  toepassing op een besluit van de algemene ledenvergadering tot
  ontbinding van de vereniging.
 2. De algemene ledenvergadering stelt bij haar in het vorige lid bedoelde
  besluit de bestemming vast voor het batig saldo, en wel zoveel mogelijk
  in overeenstemming met het doel van de vereniging. Een eventueel batig s
  aldo van de ontbonden vereniging kan uitsluitend
  worden aangewend ten bate van een sociaal belang behartigende
  instelling in de zin van de Algemene wet inzake rijksbelastingen
 3. De vereffening geschiedt door het bestuur.
 4. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot
  vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening
  blijven de bepalingen van de statuten zoveel mogelijk van kracht. In stukken
  en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moeten
  aan haar naam worden toegevoegd de woorden “in liquidatie”.
 5. De vereffening eindigt op het tijdstip waarop geen aan de vereffenaar
  bekende baten meer aanwezig zijn.
 6. De boeken en bescheiden van de ontbonden vereniging moeten worden
  bewaard gedurende tien jaren na afloop van de vereffening. Bewaarder
  is degene die door de vereffenaars als zodanig is aangewezen.

Reglementen

Artikel 18

 1. De algemene ledenvergadering kan een of meer reglementen vaststellen
  en wijzigen, waarin onderwerpen worden geregeld waarin door deze
  statuten niet of niet volledig wordt voorzien.
 2. Een reglement mag geen bepalingen bevatten, die strijdig zijn met de
  wet of met deze statuten.
 3. Op besluiten tot vaststelling en tot wijziging van een reglement is het
  bepaalde in artikel 16 leden 1, 2 en 5 van overeenkomstige toepassing.

Slotbepaling

Artikel 19

 1. Aan de algemene ledenvergadering komen in de vereniging alle
  bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan andere
  organen zijn opgedragen.
 2. Onder: “schriftelijk” wordt in deze statuten tevens verstaan: per post,
  per telefax of per e-mail.